ufasiki

nm [u-] prostitution, reprobation, degeneracy.