talo

nm [i-/zi-] 1 stick throwing game. 2 six inch long stick used in a stick throwing game.