takasa

kt [ele] cleanse, purify. (tde) takasia; (tdk) takasika; (tdn) takasana; (tds) takasisha; (tdw) takaswa.