otama

kt [sie] squat. (tde) otamia; (tdk) otamika; (tds) otamisha.