lahaula!

ki God forbid !, Good God !, Oh my God !, God !: Viatu vya ~ leather sandals. (Kar)