kechekeche!

ki expression of something completely broken.