chuki

chuki

nm [i-/zi-] hatred, animosity, dium, spite: ~ ya watu misanthropy.

chuki

kv morose.