arifia

kt [sie] bid (cards). (tde) arifilia; (tdk) arifika; (tds) arifisha.