youth

n 1 ujana, ushababi. 2 vijana; shababi. 3 mvulana,ghulamu, kijana. ~ festival n tamasha la vijana. youthful adj -a ujana, shababi. youthfully adv. youthfulness n.