vulcanite

n plastiki ngumu, vulkaniti. vulcanize vt vulkanisha; changanya mpira na salfa kutengeneza plastiki ngumu. vulcanization n.