vie

vi ~ (with somebody) (for something) shindana na/chuana.