unbounded

adj pasipo kiasi; pasipo mpaka, bila kikomo.