throughout

prep popote, kotekote adv kote, kabisa.