she

pron 1 yeye (mwanamke) is the baby he or ~ ni mtoto wa kiume au wa kike there ~ is! Huyo! it is ~ ndiye. 2 (as a pref) -a kike, jike. ~ goat mbuzi jike, mbarika.