racy

adj 1 (of speech or writing) changamfu, -enye kusisimua. 2 -enye tabia/sifa za namna yake; -enye kuvutia. ~ of the soil -enye kuchangamsha; -enye alama za uasili. racily adv. raciness n.