quarrel

n 1 ugomvi, mzozo pick a ~ (with somebody) zusha ugomvi. 2 kisa cha ugomvi. vi ~ (with somebody) (about something) 1 gombana. 2 ~ with -tokubaliana, -toafikiana; lalamikia. quarrelsome adj gomvi. quarrelsomeness n ugomvi, ubishi.