penetrate

vt ~ (into/to/through) 1 ingia, penya. 2 ingia moyoni. be ~d with ingiwa (moyoni)/jawa na; (comprehend) fahamu/ingia akilini, elewa maana. 3 enea. penetrating adj elekevu, -a akili nyingi. penetratingly adv. penetration n 1 kupenya/kuingilia; upenyaji; (understanding) busara, welekevu. 2 (power of piercing) nguvu ya kupenya, ukali. penetrative adj penyezi, ingizi, makini. penetrable adj 1 -a kupenyeka, kuingilika. 2 (intelligible) -a kueleweka.