opaque

adj 1 -siopenyeka nuru. 2 -sio metameta. 3 -pumbavu. 4 gumu kuelewa; -enye utata wa maana. opacity n 1 hali ya kutopitisha nuru. 2 utata wa maana. opaquely adv. opaqueness n.