multiply

vt,vi zidisha, leta wingi. ~ something by something zidisha namba fulani kwa namba nyingine. multiplican n kizidishio; hesabu ya kuzidishwa. multiplication n kuzidisha. ~ table jedwali la kuzidisha. multiplicity n wingi. multiplier n kizidishi.