moist

adj -a majimaji, -a unyevu; (of tubers) chelema a ~ atmosphere hewa yenye unyevunyevu. moisten vt rowesha kidogo, tia maji kidogo. moisture n unyevu.