metric

adj -a mita. metric system n mfumo wa mita. metricize; metricate vt geuza kuwa katika mfumo wa mita. metrication n. metrical adj -a mita.