make

vt,vi 1 ~ something from/(out) of something; ~ something into something tengeneza ~ a brick tengeneza tofali. ~ a boat unda boti. ~ a house jenga nyumba; (create) umba, huluku God made man Mungu alimuumba, alimhuluku binadamu; (of tea, coffee etc) pika ~ tea pika chai. show somebody/let somebody see what one is made of onyesha sifa/nguvu/uwezo wa mtu. be as clever etc as they ~ them -wa na akili sana. 2 chimba, toboa ~ a hole toboa/chimba shimo ~ a hole in the ground chimba shimo ardhini. ~ a hole in one,s finances mega/ punguza sana fedha. 3 tunga, weka the laws were made to protect people sheria zilitungwa kuwalinda watu. 4 fanya, sababisha (kufanyika kwa jambo) ~ a treaty fanya mkataba ~ a disturbance fanya fujo the news made him sad ile habari ilimsikitisha his jokes made us laugh masihara yake yalituchekesha. ~ one's hackles rise kasirisha. ~ one's hair stand on end tisha. ~ something go round fanya kitu kitoshe/kidumu. ~ oneself useful saidia. ~ it worth somebody's while (to do something) lipa. ~ do with something ridhika na. ~ do and mend mudu kwa kushikiza. 5 ~ believe jifanya, jisingizia. 6 kadiria, fikiria, chukulia how large do you ~ the audience unafikiria hadhira ni kubwa kiasi gani. 7 chukuana, enda pamoja; (of persons) -wa kufu ya Asha and Ali are made for each other Asha ni kufu ya Ali bread and butter are made to be eaten together mkate na siagi huliwa pamoja. 8 pata he ~s nine hundred shillings every day anapata shs 900 kila siku he made a name for himself alijipatia umaarufu. ~ a pile/packet (colloq) jipatia fedha nyingi sana. ~ one's living jipatia riziki. 9 (of games) funga; shinda. 10 (of the tide) anza the tide is making fast maji yanaanza kujaa kwa haraka. 11 fanikiwa. ~ or break/mar ama ushinde au uangamie. a made man mtu aliyefanikiwa. 12 lazimisha, shurutisha she made me drink beer alinishurutisha kunywa bia. 13 onekana kama, onyesha kama kwamba, fanya kuonekana kama. 14 lingana, -wa sawa na twelve things ~ a dozen vitu kumi na viwili ni sawa na dazeni moja. 15 it ~ s sense! ni sawa. 16 -wa (in a series); mara this ~s the second time you are late umechelewa (tena) kwa mara ya pili sasa. 17 (colloq uses) safiri/enda kitambo. ~ it in time wahi, fika kwa wakati uliotakiwa. 18 chagua; teua he was made the Prime Minister aliteuliwa kuwa Waziri Mkuu. 19 toa he made two proposals alitoa mapendekezo mawili. 20 ~ something of somebody/something; ~ something/somebody something fanya kuwa the coach wants to ~ them an excellent team kocha anataka wawe timu bora don't ~ smoking a habit usiwe na mazoea ya kuvuta sigara. 21 ~ (an) application (to somebody) (for something) omba. ~ arrangements for panga, fanya mipango. ~ a decision amua. ~ a guess at kisia. ~ an impression on vuta, vutia. ~ a request for omba. ~ a success of something fanikiwa. 22 (of arguments, evidence etc) lenga. ~ against dhuru, haribu, athiri. 23 (compounds) ~ shift adj -a muda. ~ up n mpangilio wa chapa/herufi, tabia, hulka; vipodozi. ~ weight n punje, kiasi kidogo cha kujazia; (fig) kitu cha thamani ndogo kinachojazia pengo. 24 (with adverbial particles and prepositions) ~ after somebody kimbilia; fukuza, fuatia. ~ at somebody fuata kwa hasira. ~ away with something -iba. ~ away with oneself jiua. ~ for somebody/ something elekea; changia. ~ off toroka. ~ off with iba na kutoroka. ~ something out elewa I couldn't ~ out her handwriting sikuelewa maandishi yake. ~ out that/~ somebody out to be dai. he ~s himself to be extremely wealthy anajidai ni tajiri sana. ~ out (with somebody) endelea, patana how are you making out with your new boss? unaendeleaje na mkuu wako mpya? ~ out a case for/against/that jenga hoja. ~ over badilisha, hamisha, hawilisha. ~ something up kamilisha we need one more player to ~ up the team tunahitaji mchezaji mmoja zaidi kukamilisha timu yetu; buni your reason for being late is made up sababu ya kuchelewa kwako ni ya kubuni tu; (colloq) patana (baada ya kugombana); unda, -wa na the committee is made up of ten people kamati ina watu kumi; tayarisha, tengeneza; ongeza mafuta ~ up a bed tandika kitanda. ~ somebody/ oneself up (ji)tayarisha (kwa mchezo n.k.) (ji)paka vipodozi. ~ up one's/somebody's mind fikia uamuzi juu ya jambo fulani. ~ up for fidia. ~ up for lost time harakisha (ili kufidia muda uliopotea). ~ up to somebody jipendekeza. ~ it up to somebody fidia mtu kwa kitu alichokosa au madhara/hasara aliyopata. ~ it up (with somebody) maliza uhasama/ugomvi. n 1 utengenezaji, mtindo these shoes are a good ~ viatu hivi vimetengenezwa vizuri. on the ~ (sl) -enye kutaka faida; (US sl) -enye kutongoza. 2 (elect) kutana, kamilisha (mzunguko). maker n the/our M~r Muumba, Mungu; (esp in compounds) mtengenezaji, muundaji. making n 1 kufanya, kusitawi, kuendelea. be the making of sababisha kustawi be in the making tayarishwa. 2 have the makings of -wa na sifa za/zinazostahili he has in him the makings of a leader anazo sifa za kiongozi. 3 (pl) viambajengo; viambaupishi.