liable

adj 1 ~ for -a kuwajibika kisheria John is ~ for his son's debts John anawajibika kisheria kulipa madeni ya mwanae. 2 -a kupaswa, -a kustahili. be ~ to something paswa, stahili tax evaders are ~ to heavy penalty wanaokwepa kodi wanastahili adhabu kali. 3 -a kuelekea, -enye kuwezekana. be ~ to do something -wa na uwezekano wa kufanya jambo he is ~ to get a loan anaelekea atapata mkopo. liability n 1 dhima. limited liability n dhima ya ukomo. limited liability company n kampuni ya dhima zenye ukomo. public unlimited liability n dhima isiyo ukomo. 2 wajibu, kupaswa ~ to military service wajibika kujiunga na jeshi. 3 (pl) liabilities n madeni; kuwiwa. 4 (colloq) kikwazo.