instigate

vt ~ something/somebody to do something chochea. instigator n mchochezi. instigation n uchochezi ~ to revolt chochea maasi.