indifferent

adj ~ (to) 1 -siojali he is ~ to everything hajali chochote. 2 -a kawaida; (of medium, quality) -a vivi hivi, -a kadiri. indifferently adv. indifference n kutojali, kutojiingiza, kutojihusisha it is a matter of indifference to me sijali.