independent

adj 1 ~ (of) huru ~ means pato lisilotegemea kazi. 2 -enye kujitawala, -lio huru, -enye kujitegemea. n ~ MP n mbunge anayejitegemea. independently adv. independence n uhuru; upweke, upekee; kujitegemea. independency n.