imperfect

adj 1 -enye dosari, -kosefu, (in growth, development) -viza, -liovia. 2 (gram) ~ (tense) n isiotimilifu. n (gram) hali inayoendelea/isiyotimilifu. imperfection n. imperfectly adv.