illogical

adj -sio na mantiki. illogically adv. ~ity; ~ness n.