ignorance

n ~(of) n ujinga. ignoramus n mjinga. ignorant adj 1 ignorant (of) -jinga, -siojua (to) be ignorant of a subject kuwa mbumbumbu; -tojua jambo fulani. 2 -a kijinga an ignorant question swali la kijinga.