hump

n 1 kibyongo (of a cow, camel etc.) nundu. humpback n mtu mwenye kibyongo. humpbacked adj -enye kibyongo, -enye nundu. 2 kero, hasira; mfadhaiko. have/give somebody the ~ (sl) kera/kereka vt ~ (up) bong'oa, pinda.