good

adj 1 -ema, -zuri a ~ car gari zuri a ~ blade (i.e. sharp) wembe mkali. 2 -a kufaa; -a maana. 3 -enye kumudu/kuweza kutenda, hodari, bora she is a very ~ teacher yeye ni mwalimu hodari sana. 4 -a kupendeza, -a manufaa the news he brought was ~ habari alizotupasha zilitupendeza. have a ~ time jifurahisha (colloq) a ~ time girl msichana mpenda starehe tu. (all) in ~ time kwa wakati unaofaa. be a ~ thing -wa jambo la manufaa lower taxes are a ~ thing for all the people kodi nafuu ni jambo la manufaa kwa watu wote. be a ~ thing that -wa na bahati kuwa. have a ~ night lala vizuri. start/arrive/in ~time anza/fika/ondoka mapema. put in/say a ~ word for somebody tetea mtu. 5 fadhili, karimu be ~ enough to tafadhali. be ~ to somebody fadhili mtu. (in exclamations of surprise, shock etc) ~God! ~ Heavens! Mungu wangu! subuhana. 6 kamili, -a kutimiza, mno give somebody a ~ scolding mkaripie mno he had a ~ excuse alikuwa na kisingizio/sababu nzuri. have a ~ mind to do something tamani, -wa na hamu kubwa kufanya kitu. all in ~ time wakati utakapowadia. 7 kakamavu, -enye nguvu her hearing is still very ~ bado anasikia vizuri. 8 -a kuchekesha she told us a ~ story alitusimulia hadithi ya kuchekesha as ~ as a play kichekesho, senema ya bure. 9 -a kufaa kuliwa, -pya, -bichi this meat is still ~ nyama hii bado inafaa kuliwa. 10 -a kuaminika, -a hakika the brakes on this car are ~ breki za gari hili zinaaminika ~ for 1000/= inayofaa kwa sh 1000/= my car is ~ for another two years gari langu litafaa kwa muda wa miaka miwili ijayo be ~ for a ten mile walk -wa tayari kutembea maili kumi this ticket is ~ for one year tiketi hii inafaa kwa muda wa mwaka mmoja. 11 (of behaviour) -enye adabu; -pole a ~ child mtoto mwenye adabu. as ~ as gold -ema sana/tulivu. 12 adilifu. a ~ person n mtu mwadilifu. ~ works n misaada, fadhila kwa wasiojiweza. 13 sawa I thought it ~ niliona sawa. 14 (in forms of greetings) ~ morning/afternoon/evening hujambo? habari za asubuhi/ mchana/jioni. ~ morning subalkheri. ~afternoon masalkheri. goodnight alamsiki, usiku mwema. 15 (as a polite but often ironical, patronizing or indignant form of address) my ~ man mume wangu (we). your ~ lady mke wako. the ~ people malaika. 16 (considerable) -ingi it takes a ~ deal of time inachukua muda mrefu. 17 zaidi ya, si chini ya we waited for a ~ hour tulingojea kwa zaidi ya saa moja. 18 mno a ~ deal of money fedha nyingi mno. 19 as ~ as sawa na he is as ~ as called me a thief aliyoyasema ni sawa na kuniita mwizi. 20 make ~ faulu, shinda, fanikiwa he made ~ as a mechanic alifaulu katika kazi yake ya umakanika. make something ~ fidia make ~ a loss fidia hasara, timiza (shabaha, haja) they made ~ their escape walitimiza shabaha yao ya kutoroka the wall will have to be made ~ before painting itakubudi kutengeneza ukuta (kuziba nyufa n.k.) kabla ya kupaka rangi; thibitisha madai. 21 (phrases and compounds) ~ breeding n adabu, uungwana; jamala. ~ fellowship n adj uhusiano mzuri, urafiki mwema; ukunjufu. ~ for-nothing n,adj -onyo; nyangarika. ~ hearted adj -pole. ~ humoured adj changamfu, -enye uchangamfu. ~ looking adj -enye sura ya kupendeza, jamili. ~ looks n sura ya kupendeza. ~ luck n bahati njema. ~ money n fedha halisi; (colloq) mshahara mzuri. throw ~ money after bad poteza fedha kwa kujaribu kunusuru zilizopotea. ~ natured adj tulivu, -karimu. ~ goods neighbour n jirani mwema. ~ sense n busara. good-tempered adj -pole. n 1 (kitu) chema/adili/-a faida/-a thamani. do ~ auni, saidia. for the ~ of kwa manufaa/faida ya. do somebody ~ nufaisha mtu. be up to no ~ tenda/jishughulisha na maovu. be no/not much/any/some ~ (-wa) kazi bure, -tosaidia. 2 for ~ kabisa. 3 to the ~ faida. 4 (pl) wema, -wa bora. good-bye int n kwa heri say ~-bye to aga; agana na. G~ Friday n Ijumaa Kuu. goodish adj kubwa, mbali/zuri kidogo a ~ distance away mbali kidogo ~ food chakula kizuri kiasi. goodly adj 1 -zuri, -enye sura mwanana. 2 -ingi, kubwa. goodness n 1 wema, uzuri, hisani. have the ~ ness to kwa hisani yako. 2 (strength, quality) nguvu, utamu (in exclamations) G~ness Gracious/G~ness me! Mungu wangu! Thank ~ness! shukuru Mungu! goodness knows! sijui!; Mungu Shahidi! goodwill n 1 urafiki, ukarimu, mapenzi. 2 (of trade) sifa njema, jina. goody n (colloq) peremende; halua; kitu kizuri. goody n mtu ajifanyaye kuwa mtakatifu.