goat

n mbuzi. he-~ n beberu; denge la mbuzi. she ~ (or nanny ~) n mbarika. get one's ~ (sl) udhi, kasirisha. play/act the giddy ~ fanya upumbavu. separate the sheep from the ~s tenga wema na wabaya. goatee n ndevu (kama) za mbuzi (beberu). ~ -heard n mchunga mbuzi. goatskin n vazi lililotengenezwa kwa ngozi ya mbuzi.