gloom

n 1 utusitusi. 2 (sorrow) huzuni, majonzi, ghamu, sononeko cast a ~ over tia ghamu, sonenesha, huzunisha. gloomy adj 1 -a gizagiza. 2 -a huzuni,-a ghamu -zito become ~y sononeka, kuwa na huzuni see the ~y side of things ona ubaya tu.