gland

n 1 tezi swollen ~ (in groin) mtoki; (in throat) makororo, findofindo. adrenal ~ n tezi adrenali. 2 (bot) kitunga utomvu. glandular adj -a (kama) tezi. glandule n tezi ndogo.