garner

n (poet, rhet) ghala, bohari. vt weka ghalani, hifadhi; kusanya.