game

game

1 n 1 mchezo (wenye sheria/ kanuni). be off one's ~ -tokuwa katika hali nzuri ya kucheza. have the ~ in one's hands -wa na hakika ya kushinda. play the ~ fuata kanuni ya mchezo; (fig) -wa wazi na mwaminifu ~s master/mistress mwalimu wa michezo shuleni. gamesmanship n (colloq) mbinu ya kushinda michezo. 2 vyombo vya kuchezea bao n.k. 3 (international contest) Olympic/Commonwealth/ East African G~s Michezo ya Olympiki/Madola/Afrika Mashariki. 4 (single round in some contests e.g. tennis) raundi win five ~s in the first set shinda raundi tano katika seti ya kwanza. 5 (scheme, plan) hila, shauri play a dangerous ~ -wa na shabaha yenye hatari/hila za kichinichini. beat somebody at his own ~ shinda mtu katika ujanja wake. make ~ of somebody fanyia mzaha/dhihaki mtu the ~ is up mambo/njama yame-fichuka don't play ~s with me usinichezee, usinidanganye. give the ~ away toa siri/nia. play somebody's ~ endeleza hila/ mpango wa mtu (bila kujua). 6 (collective) mawindo, wanyama/ndege wa kuwinda. big ~ n wanyama wakubwa (agh. tembo, simba, nyati n.k.). fair ~ n wanyama wanaoruhusiwa kuwindwa; (fig) mtu/shirika linaloweza kukosolewa/kushutumiwa. ~ bag n mfuko wa mawindo. ~ bird n ndege wa kuwinda. ~ cock n kuchi. ~ keeper n mlinzi wa wanyama/ndege wa kuwinda. ~laws/act n sheria za kuhifadhi wanyama. ~ licence n leseni ya kuwinda na kuua wanyama wa kuwinda. ~ reserve n hifadhi ya wanyama. gamy adj -enye harufu ya wanyama pori.

game

2 adj shujaa. be ~ for/to do something -wa tayari. gamely adv kwa uhodari, kwa ushujaa.

game

3 vi,vt cheza kamari. gaming house/room/table n nyumba ya kamari iliyokatiwa leseni.

game

4 adj (of arm, leg) -enye kilema. gamete n gameti: seli pevu za uzazi.