gad

vi ~ about (colloq) tangatanga, zurura kutafuta buruda. ~ about n mzururaji.