fusty

adj 1 -enye kunuka ubichi/ ukuvu/ukungu/unyevunyevu. 2 (fig) -enye mawazo ya kizamani. fustiness n.