frill

n 1 marinda ya pindo. 2 (pl) madoido put on ~s deka, fanya madaha. vt tia, funga virinda vikunjo/kunjamana. frilling n marinda. frilled adj -enye virinda. ~ adj (colloq) -enye urembo/marinda mengi.