forest

n 1 msitu. ~ reserve n pori, hifadhi ya msitu. 2 mbuga. 3 (fig) mandhari inayofananishwa na msitu a ~ of masts msitu wa milingoti. forester n bwana miti/misitu. forestry n elimu misitu.