flute

2 vt tia nakshi ya mifuo. fluting n nakshi ya mifuo.