flap

n 1 pigo. 2 (of cloth, paper etc) kifuniko. 3 (of aircraft wing) upindo, lisani. (fig) be/get in a ~ hangaika, tapatapa. vt,vi 1 pigapiga, piga (mabawa); punga. 2 tapatapa, papatika.