festival

n 1 sikukuu; sherehe. 2 tamasha (la muziki, filamu n.k.). festal adj -a sikukuu; -a sherehe; -enye kuchangamka. festive adj 1 -a sikukuu; -a sherehe. 2 -enye kuchangamka. festivity n 1 furaha/ shangwe ya sikukuu. 2 (pl) sherehe; sikukuu.