fell

fell

1 pt of fall

fell

2 n ngozi ya mnyama yenye manyoya.

fell

3 n mbuga yenye majabali na vilima. fell4 adj -kali, -katili; jeuri with one ~ swoop kwa pigo moja kali.

fell

5 vt angusha; kata (mti) ~ a seam (in sewing) shona jongo mlazo n. flat ~ seam n jongo mlazo. feller n mkata miti; (of machine) kata miti.