favour

/favor n 1 fadhila win a person's ~ pata fadhila za fulani. be/stand high in somebody's ~ pendwa na mtu fulani. be in/out of ~ (with somebody) pendwa/-topendwa na. find/lose ~with somebody/in somebody's eyes pata/kosa fadhila mbele ya fulani. 2 msaada, kuunga mkono, kukubali kusaidia. in ~ of (kwa) upande wa, niaba/kuunga mkono/faida ya; kwa ajili ya. 3 upendeleo. without fear or ~ kwa haki kabisa, bila kuogopa au kupendelea. 4 msaada, wema. do somebody a ~tendea mtu wema. do a ~ for somebody fanya wema/toa msaada kwa mtu fulani. 5 pambo, tunu. vt,vi 1 unga mkono, fadhili, fortune ~s the brave bahati humwendea shujaa. 2 pendelea. 3 ~ somebody with something (old use or formal) -pa fursa; fanyia jambo the child will ~ us with a song mtoto atatuimbia. 4 (of circumstances) wezesha, rahisisha. 5 (old use) fanana na, landana na the girl ~s her mother msichana yule anafanana na mama yake. ill/well~ed adj -enye sura mbaya/nzuri. 6 ~ with -pa, tolea, wezesha. favourable adj -enye kufaa; -enye kusaidia. favourably adv. favourite n 1 kipenzi, mpenzi. 2 the ~ite (racing) farasi anayetegemewa kushinda. 3 mtu anayependelewa. favouritism n upendeleo.