expound

vt ~ (to) eleza, fasili, eleza kinaganaga.