expert

n bingwa, stadi. ~ witness n shahidi bingwa adj stadi, mahiri. expertise n 1 ubingwa. 2 (comm) ripoti ya tathmini. expertly adv. expertness n.