entwine

also entwist vt ~ (with/ round) sokota, pota, nyonga (kamba).