enterprise

n 1 jambo kubwa (hasa la ujasiri). 2 moyo wa utendaji, uhodari he has no ~ hana bidii. 3 shughuli commercial ~ shughuli za biashara. enterprising adj jasiri, hodari. enterprisingly adv.