enjoin

vt 1 ~ (on somebody) agiza; amuru. ~ (to) amuru. 2 ~ from kataza.